Terug naar het overzicht

Ondernemen met het landschap @Laakdal

Met de steun van:
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Terwijl de gevoeligheid over het klimaatprobleem hand over hand toeneemt kan de teloorgang van de biodiversiteit zich nog niet verheugen op een gelijkaardige belangstelling. Duurzame landbouwproductiviteit, biodiversiteit en klimaatimpact zijn echter nauw met elkaar verweven. Versterking van de biodiversiteit in en door de landbouw kan veel betekenen. Maar, daar is draagvlak voor nodig. Samenwerking en educatie vanuit de praktijk van inspirerende benaderingen en experimenten, kunnen een belangrijke sleutel zijn naar gedragsverandering.

CVBA Bright Futures verwierf in 2016 een boerderij van 7 ha. Op deze ondernemende plek vinden verschillende vormen van waardecreatie: landbouw, educatie, natuurontwikkeling, zachte recreatie en persoonlijke ontwikkeling elkaar in een economische samenwerking. Als co-promotor van het Leaderproject wil de CVBA, via haar vennoten en samen met lokale partners, bijdragen aan een verhoging van de biodiversiteit en bewustwording van het thema door educatie. Via het uitwerken en realiseren van een gemeenschappelijk ontwikkelingsplan, het uitwerken van educatieve instrumenten en het starten met de uitbouw van een lokaal en bovenlokaal lerend netwerk.

Schakel in lokaal cocreëren treedt op als promotor en staat garant voor een neutrale en maatschappelijke insteek. Naast vorming en educatie besteden we ook ruime aandacht aan de communicatie en het bovenlokaal verspreiden van de verworven inzichten en resultaten.